หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ความชื้นในอากาศ

ความชื้นในอากาศ (Air Humidity)

ความชื้นในอากาศ (Humidity) คือ ปริมาณไอน้ำในอากาศโดยจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ