หมวดหมู่: ระบบวัดถัง

เครื่องมือวัดระดับ (Level Measurement) วัดระดับน้ำได้แม่นยำ มีคุณภาพ

 

ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือกระบวนการผลิตต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารหรือของเหลวต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดระดับ (Level Measurement หรือ Level Transmitter) ในการเช็คระดับน้ำภายในท่อหรือถัง ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ เพื่อควบคุมหรือตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือจัดเก็บของเหลวให้ปลอดภัย รวมถึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนให้สามารถใช้สารหรือของเหลวให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องมือวัดระดับจากบริษัทชั้นนำอย่าง PICO เพื่อให้ได้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำที่แม่นยำและปลอดภัยในการใช้งาน

แสดงทั้งหมด 24 ผลลัพท์

เครื่องมือวัดระดับ คือ?


เครื่องมือวัดระดับ

เครื่องมือวัดระดับ (Level Measurement หรือ Level Transmitter) คือ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวัดระดับของสารหรือของเหลวภายในท่อหรือถังต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตหรือการจัดเก็บสารของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โดยเครื่องมือวัดระดับแบ่งออกเป็นหลายประเภท เพื่อใช้วัดระดับสารประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำ ทิศทางหรือความแรงของกระแสลม ด้วยการใช้กระบวนการวัดแบบต่าง ๆ เช่น คลื่นอัลตราโซนิกส์ เรดาห์ หรือทฤษฎีของอาร์คีมีดิส เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

เครื่องมือวัดระดับประเภทต่าง ๆ 


เครื่องมือวัดระดับ (Level Transmitter) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

เครื่องมือวัดระดับ ชนิดอัลตราโซนิกส์ (Ultrasnoic)


เครื่องมือวัดระดับ (Level Transmitter) ชนิดอัลตราโซนิกส์ (Ultrasnoic) หรือเรียกอีกอย่างว่า เครื่องมือวัดระดับแบบคลื่นความถี่เหนือเสียง สามารถตัววัดระดับน้ำหรือของเหลว ซึ่งติดตั้งอยู่บนถัง จะใช้คลื่นอัลตราโซนิกที่มีความถี่ประมาณ 70 -200 kHz วัดระยะทางไปยังพื้นผิวของของเหลวและคำนวณระดับของของเหลวจากเวลาที่คลื่นถูกส่งออกและสะท้อนกลับมา สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ ดังนี้

 1. เครื่องมือวัดระดับส่งสัญญาณอัลตราโซนิกส์หรือคลื่นเสียงที่ไม่สามารถได้ยินไปทางของของเหลว
 2. คลื่นเสียงจะถูกส่งไปยังพื้นผิวของของเหลว เมื่อคลื่นกระทบกับพื้นผิวของของเหลว จะเกิดการสะท้อนคลื่นนั้นกลับมาที่เครื่องมือวัดระดับ
 3. เครื่องวัดระดับน้ําจะคำนวณเวลาที่คลื่นเสียงใช้เดินทางสะท้อนไป-กลับ เพื่อคำนวณระยะทาง โดยระยะทางนั้น จะบ่งบอกถึงระดับของของเหลว

ข้อดีของเครื่องตรวจวัดระดับน้ำประเภทนี้ คือ สามารถวัดระดับของของเหลวที่มีความหนืด อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งอุณหภูมิและความดัน

เครื่องมือวัดระดับ ชนิดเรดาร์ (Radar)


เครื่องมือวัดระดับ (Level Transmitter) ชนิดเรดาร์ (Radar) เป็นเครื่องตรวจวัดระดับน้ำด้วยการใช้เรดาร์ที่มีความไวสูง แผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมาก ประมาณ 6GHz และ 10Hz ในการสะท้อนไป-กลับ เครื่องมือวัดระดับประเภทนี้ ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความดันสูง อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และใช้งานในระยะไกลได้ โดยไม่ต้องติดตั้งใกล้กับของเหลวที่ต้องการวัด

สำหรับกระบวนการทำงานของเครื่องมือวัดระดับชนิดเรดาร์นี้ คล้ายคลึงกับชนิดอัลตราโซนิกส์ (Ultrasnoic) คือ ส่งคลื่นเรดาร์ไปทางของของเหลวที่ต้องการวัดระดับ แล้วคลื่นจะชนพื้นผิวของของเหลวและสะท้อนกลับมาที่เครื่องมือวัดระดับ เพื่อคำนวณวัดระดับจากระยะทางและเวลาในการสะท้อน สรุปคือ การใช้เรดาร์แทนคลื่นอัลตราโซนิกส์ 

เครื่องมือวัดระดับ ชนิดดิสเพลซเซอร์ (Displacer)


เครื่องมือวัดระดับ (Level Transmitter) ชนิดดิสเพลซเซอร์ (Displacer) เป็นเครื่องเช็คระดับน้ำด้วยทฤษฎีของอาร์คีมีดิส (Archmedes Theory) คือ หลักการของการลอยขึ้นลงของวัตถุประเภทหนึ่ง (Displacer) ในของเหลวที่ต้องการวัดระดับ เช่น น้ำ, น้ำมัน, หรือสารอื่น ๆ ในถังหรือท่อ โดย Displacer เป็นส่วนที่มีน้ำหนักมากกว่าของเหลวที่ต้องการวัดระดับ ทำให้ลอยขึ้นลงตามระดับของของเหลวนั้น ๆ ขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือวัดระดับชนิดดิสเพลซเซอร์ (Displacer) ได้แก่

 1. ลอย Displacer ที่มีน้ำหนักมากกว่าของเหลว ในของเหลวและต่อกับสายส่งสัญญาณ ทำให้ Displacer สามารถลอยขึ้นลงตามระดับของของเหลว โดยส่งสัญญาณไปยังเครื่องมือวัดระดับ
 2. เครื่องวัดระดับน้ําจะวัดการเปลี่ยนแปลงในค่าสัญญาณที่ได้รับจาก Displacer เมื่อมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงตามระดับของของเหลว
 3. เครื่องมือวัดระดับจะคำนวณข้อมูลจากการเคลื่อนไหวของ Displacer เพื่อวัดระดับของของเหลว

ข้อดีของเครื่องตรวจวัดระดับน้ำประเภทนี้ คือ ให้ผลลัพธ์แม่นยำและเสถียร แม้ว่า ของเหลวจะมีความหนาแน่นแตกต่างกัน แต่ก็ควรระวังสิ่งแปลกปลอมติดมากับ Displacer เพราะจะทำให้สัญญาณไม่แม่นยำ อีกทั้งยังต้องคอยบำรุงให้อยู่ในสภาพเดิม

ประโยชน์ของเครื่องมือวัดระดับ


การใช้เครื่องมือวัดระดับมีประโยชน์มากมายในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น

 • เครื่องมือวัดระดับช่วยควบคุมกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นระดับของของเหลวหรือสารต่าง ๆ ในถังหรือท่อ ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • ช่วยควบคุมการจัดเก็บและจัดจำหน่ายของเหลวหรือสารต่าง ๆ ในถังหรือท่อ ทำให้สามารถวางแผนการจัดจำหน่ายและการจัดเก็บสินค้าได้ถูกต้อง
 • การเช็คระดับน้ำหรือของเหลว ช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตราย เช่น สภาวะที่เป็นพิษ สภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดระเบิด
 • เครื่องมือวัดระดับช่วยตรวจสอบ ควบคุม และทราบระดับของเหลว เพื่อให้วิเคราะห์และวางแผนอัตราการใช้งานของวัสดุหรือสารได้อย่างปลอดภัย
 • ในหลายกระบวนการผลิต การรักษาระดับของของเหลวที่ถูกต้องมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานในกระบวนการอีกด้วย

เครื่องมือวัดระดับราคาพิเศษจาก Pico


เครื่องมือวัดระดับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะช่วยควบคุมและตรวจสอบวัดระดับของเหลวในระบบ ถือเป็นเครื่องมือที่ละเอียดอ่อน จำเป็นต้องเลือกใช้จากบริษัทเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานอย่าง PICO ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งเครื่องวัดอัตราการไหล, เครื่องมือวัดระดับ, ระบบวัดถัง และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย สามารถค้นหาได้ที่แคตตาล็อกสินค้ากลุ่มเครื่องมืออุตสาหกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้หลากหลายช่อง ได้แก่

 • เบอร์โทร 02 939-5711, 02 513-2333 และ 02 939-4207-8
 • E-mail: marketing@pico.co.th
 • Line: @pico
 • Facebook: Petro.Instruments