Compact Switched Mode Power Supplies
กลุ่มธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติ > Power Supplies > Switched Mode Power Supplies

กลุ่มธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติ

ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ : คุณคุณาพจน์ อันประสิทธิ์

เบอร์ติดต่อ : 089-129-8586, 0902963695

อีเมล์ :  kunapot@pico.co.th

ธุรการกลุ่มธุรกิจ

เบอร์ติดต่อ : 02-939-5711 ต่อ 420

อีเมล์ : Automation@pico.co.th

Compact Switched Mode Power Supplies