แบ่งประเภทสินค้าและบริการเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต

เครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในกระบวนการผลิตต่างๆ และความต้องการของลูกค้า

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้

เทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ระบบควบคุมและ ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ควบคุมมลพิษ ตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือในการติดตาม ป้องกัน และควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์

เครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการที่เน้นความถูกต้องแม่นยำสูง เช่น เครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์คุณภาพวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งในห้องปฏิบัติการภาคสนาม และในกระบวนการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางด้านรังสี และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและกระบวนการผลิต พร้อมบริการปรับเทียบ บำรุงรักษาตามระยะ

กลุ่มธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติ

กลุ่มธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ออกแบบ ติดตั้ง งานวิศวกรรมสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย solution ที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กลุ่มธุรกิจบริการจัดซื้อจัดหาอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง

กลุ่มธุรกิจบริการจัดซื้อจัดหาอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง

บริการจัดซื้อ จัดหาอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า ช่วยลดขั้นตอนการจัดหาสินค้าหลากหลายประเภทจากหลายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ