ความปลอดภัยของอุปกรณ์ในห้องแลป

ห้องแลปนั้นเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่เพื่อการปฏิบัติงานแล้ว แน่นอนว่าต้องเต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญมากมาย โดยเฉพาะอุปกรณ์ในห้องแลปที่ทำงานกับสารอันตรายอย่างกัมมันตรังสีหรือแลปนิติเวชศาสตร์ที่เน้นความถูกต้องแม่นยำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างการพิสูจน์ผลของศพที่ละเอียดอ่อน เครื่องวัดกัมมันตรังสีหรืออุปกรณ์ในห้องแลปนิติเวชศาสตร์จึงต้องการความปลอดภัยสูง คุณภาพของอุปกรณ์ในห้องแลปจึงต้องได้มาตรฐาน สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา การใช้งานอุปกรณ์ในห้องแลปจึงต้องรักษามาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ขั้นตอนในการใช้อุปกรณ์ในห้องแลปให้ปลอดภัย

ข้อแรก ในการใช้งานอุปกรณ์ในห้องแลปจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เพราะเมื่ออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานอาจไม่สามารถผละออกจากขั้นตอนหรือรอเวลาให้อุปกรณ์เตรียมพร้อมระหว่างการทดลองได้ การตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานทันทีในการทดลองจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในห้องแลป นอกจากนี้ ต้องให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้นั้นได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเสี่ยงใช้งานอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยจากรังสีและความแม่นยำของการใช้งานทางนิติเวชศาสตร์

ข้อสอง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่การเตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ แต่อุปกรณ์ป้องกันของผู้ปฏิบัติงานเองก็มีความสำคัญเช่นกัน บางครั้ง การยึดมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ในห้องแลปเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงในการทำงาน เช่นการวัดค่ากัมมันตรังสีที่อันตราย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองอื่นๆ อย่างชุดป้องกันหรือแว่นตากันรังสีจึงช่วยให้มีความปลอดภัยได้มากขึ้นไปกว่าการพึ่งพาแค่อุปกรณ์วัดกัมมันตรังสี หรือการสวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในการทดสอบทางนิติเวชศาสตร์ เป็นต้น

ข้อสาม มีความเข้าใจที่ชัดเจนในการใช้อุปกรณ์ในห้องแลป อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวัดค่ากัมมันตรังสีหรือการทดสอบทางนิติเวชศาสตร์นั้นมีวิธีใช้ที่ละเอียดอ่อนและเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการความระมัดระวังในการใช้งานสูงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างถูกต้องแม่นยำ การทำความเข้าใจวิธีใช้อุปกรณ์อย่างถี่ถ้วนจึงเป็นเรื่องจำเป็นในการทำการทดลองให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในระยะเวลาที่น้อยลง อีกทั้งความเข้าใจในอุปกรณ์ยังช่วยลดความเสี่ยงผิดพลาดระหว่างการทำงานจนเกิดอันตรายให้น้อยลงได้อีกด้วย

ข้อสี่ จัดวางอุปกรณ์ในห้องแลปให้เรียบร้อย รู้หรือไม่ว่าความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่ทำงานมีส่วนสำคัญในการทำงาน เพราะความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหาอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงของการขาดตอนในขั้นตอนการทดสอบวัตถุอันตรายต่างๆ อีกทั้งการจัดวางอุปกรณ์ในห้องแลปให้เหมาะสมยังช่วยตัดโอกาสที่จะเลือกหยิบอุปกรณ์ผิดพลาดหรือเผลอปัดอุปกรณ์เสียหายเพราะความไม่เป็นระเบียบบนโต๊ะทำงานอีกด้วย และไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดวางอุปกรณ์เท่านั้น แต่ตำแหน่งยืนของผู้ปฏิบัติงานก็ถือเป็นส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน ให้ตรวจสอบระดับของเก้าอี้หรือตำแหน่งยืนในการปฏิบัติงานไม่ให้หยิบอุปกรณ์ยากลำบากเกินไปและให้สามารถควบคุมการทดลองได้ถนัดมากขึ้น

ข้อห้า ปฏิบัติตามกฏของห้องแลปอย่างเคร่งครัด ในการทำงานแต่ละครั้งอาจมีปัจจัยที่ต้องควบคุมแตกต่างกันออกไป ทำให้กฏเพื่อความปลอดภัยและเพื่อผลลัพธ์ของการทำงานในแต่ละแลปมีความแตกต่างกันไปด้วย การศึกษาและปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายในห้องแลปทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานเองและอุปกรณ์การทดลองให้น้อยลงได้ อีกทั้งยังทำให้ปัจจัยที่ต้องควบคุมของการทดสอบต่างๆ นั้นอยู่ในสภาพที่ถูกต้องด้วย

ทั้งห้าข้อนี้แสดงให้เห็นว่าความจำเป็นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในห้องแลปนั้นมีความสำคัญมาก หากจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมต่อการใช้งานก็จะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากการทดลองลงไปได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยและมาตรฐานที่ไว้ใจได้ นอกจากการใช้งานแล้วก็ต้องให้ความสำคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์จากบริษัทที่ได้มาตรฐานและได้รับความไว้วางใจในเรื่องอุปกรณ์ในห้องแลปมาอย่างยาวนานอย่าง PICO ที่คอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำกับอุปกรณ์ทุกชนิดได้อย่างดี ทำให้การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและการใช้งานอุปกรณ์ในห้องแลปเป็นไปได้อย่างง่ายดายไร้กังวล

  • Language