SS2000 Single Channel Analyzer
กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต > Process Laser Analyzer > Tunable Diode Laser Analyzer (TDL)

กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต

ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ : คุณภาคภูมิ น้อยอุทัย

เบอร์ติดต่อ : 081-874-5764

อีเมล์ :  pakpoom@pico.co.th

ธุรการกลุ่มธุรกิจ

เบอร์ติดต่อ : 02-939-5711 ต่อ 456

อีเมล์ : process@pico.co.th

SS2000 Single Channel Analyzer