การเผาไหม้(Combustion)คืออะไร? ตรวจสอบได้อย่างไร?

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานที่มีระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้น จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักรจำนวนมากที่ทำงานตลอดเวลา ดังนั้น ภายในโรงงานจึงมีการใช้พลังงานในปริมาณมาก ซึ่งการใช้พลังานเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องได้รับการควบคุมและตรวจวัดปริมาณอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นการใช้อย่างสิ้นเปลืองจนเกินไป และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับบุคคลในโรงงานรวมทั้งระบบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ด้วย ซึ่งการเผาไหม้นั้นเป็นเป็นปฏิกริยาทางเคมีชนิดหนึ่งที่สำคัญในระบบอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้น การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อความปลอดภัยและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง จะมีอะไรบ้าง ลองมาอ่านไปพร้อม ๆ กัน

การเผาไหม้(Combustion) คืออะไร?

การเผาไหม้คือการเกิดกระบวนการทางเคมีเมื่อสารหรือเชื้อเพลิงเช่น ไม้, น้ำมัน, แก๊ส ได้รับความร้อนและเกิดการปฏิสัมพันธ์กับออกซิเจนในอากาศทำให้เกิดพลังงานความร้อนและแสงสว่าง นอกจากนี้ยังปลดปล่อยก็าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ออกมาอีกด้วย ซึ่งถ้ามีปริมาณที่มากเกินไปอาจจะกลายเป็นก็าซพิษที่ส่งผลเสียต่อมนุษย์

ตรวจสอบการเผาไหม้ด้วยเครื่องมือตรวจวัดที่จำเป็นสำหรับงานอุตสาหกรรม

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

เครื่องสำหรับตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ เป็นเครื่องตรวจวัดที่จะช่วยตรวจวัดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง โดยค่าที่จะนำมาพิจารณาหลัก ๆ ก็คือ อุณหภูมิ, เปอร์เซ็นออกซิเจนส่วนเกิน, ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน

อุปกรณ์ที่ควรใช้เครื่องวัดการเผาไหม้สำหรับการตรวจวัดก็คือหม้อไอน้ำ ที่จำเป็นต้องตรวจวัดเปอร์เซ็นของออกซิเจนในก๊าซเสีย-อุณหภูมิก๊าซเสีย และค่าความร้อนของเชื้อเพลิง เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจวัดมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ และความร้อนที่สูญเสียจากการเผาไหม้, อุณหภูมิผิวของหม้อไอน้ำ, อุณหภูมิแวดล้อม, พื้นที่ผิว และค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน เพื่อนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ความร้อนที่สูญเสียทางผิวหนังหม้อไอน้ำ รวมทั้งอัตราการไหลและค่า Total Dissolved Solid (TDS) เพื่อนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสียจากการ Bowl Down

ซึ่งการตรวจวัดหม้อไอน้ำนั้น นอกจากใช้เครื่องวัดการเผาไหม้แล้ว จะต้องใช้เครื่องวัดอื่น ๆ ร่วมด้วย อย่างเช่น เครื่องวิเคราะห์สภาพน้ำ, เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

สำหรับเครื่องตรวจวัดชิ้นนี้ จะถูกนำมาใช้กับการตรวจวัดอุปกรณ์ในกระบวนการอุตสาหกรรมหลาย ๆ อย่าง หนึ่งในนั้นคือการตรวจวัดระบบส่งจ่ายไอน้ำ โดยจะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบสัมพัทธ์ ร่วมกันกับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส เพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิผิวและพื้นที่ของท่อส่งจ่ายไอน้ำ, วาล์ว-หน้าแปลน, อุณหภูมิแวดล้อมและค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนของพื้นผิว รวมทั้งสภาพของฉนวน ซึ่งการตรวจวัดค่าทั้งหมดนี้จะถูกนำมาใช้ในการประเมินความร้อนสูญเสียของระบบส่งจ่ายไอน้ำนั่นเอง

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Pyrometer

ในส่วนของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบ Pyrometer ตัวนี้ จะทำงานร่วมกับเครื่องวัดการเผาไหม้ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เพื่อใช้ในการตรวจวัดการทำงานของเตาอุตสาหกรรม โดยค่าที่ต้องตรวจวัดหลัก ๆ ก็คือ เปอร์เซ็นของออกซิเจนในก๊าซเสีย, อุณหภูมิก๊าซเสีย และค่าความร้อนของเชื้อเพลิง เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเตาและความร้อนสูญเสียจากการเผาไหม้อุณหภูมิผิวของเตา ตรวจวัดค่าอุณหภูมิแวดล้อม, พื้นที่ผิว และค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ความร้อนสูญเสียทางผิวผนังเตา รวมทั้งอัตราการไหลและอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น เพื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้มาวิเคราะห์ความร้อนที่สูญเสียไปกับน้ำหล่อเย็น นอกจากนี้ ผู้ตรวจวัดจะต้องสำรวจข้อมูลประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เช่น อัตราการใช้เชื้อเพลิงและอุณหภูมิของเชื้อเพลิง, อัตราการผลิตอุณหภูมิของอากาศก่อนนำเข้าห้องเผาไหม้, สภาพฉนวน และระยะเวลาการใช้งาน

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส

สำหรับเครื่องตรวจวัดชนิดนี้ จะถูกนำมาใช้งานร่วมกับเครื่องวัดการเผาไหม้ กับเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยจะนำมาตรวจวัดการทำงานของหม้อน้ำมันร้อน พิจารณาจากค่าหลัก ๆ อย่างเปอร์เซ็นของออกซิเจนในก๊าซเสีย, ทดสอบและวัดประสิทธิภาพของการเผาไหม้, ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิก๊าซไอเสียและค่าความร้อนของเชื้อเพลิง เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของหม้อน้ำมันร้อนและความร้อนสูญเสียที่เกิดจากการเผาไหม้, สภาพห้องเผาไหม้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิผิวของหม้อน้ำมันร้อน, อุณหภูมิสภาพแวดล้อม, พื้นที่ผิว, ค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความร้อนสูญเสียทางผิวหนังของหม้อน้ำมันร้อน

นอกจากการตรวจวัดดังกล่าวแล้ว ผู้ตรวจวัดต้องสำรวจข้อมูลอื่น ๆ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ เช่น อัตราการใช้อุณหภูมิของเชื้อเพลิง, อัตราการผลิตน้ำมันร้อน, อุณหภูมิของน้ำมันร้อน, ระยะเวลาการใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือตรวจวัดหรือเครื่องวัดการเผาไหม้ต่างๆเหล่านี้ ควรถูกใช้งานโดยผู้ที่เชี่ยวชาญและเข้าใจการทำงานของระบบการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างแม่นยำนั่นเอง

โพสเมื่อ: วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563

  • Language